Porady prawne mieszkańcom Domu
        W dniu 10 października mieszkańcy naszego Domu mogli skorzystać z konsultacji i porad prawnych świadczonych przez Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Białostocki na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna w świetle art. 3 ustawy obejmuje:
  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
  • o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
W naszym Domu konsultacji i porad prawnych udzielali: adwokat Pani dr. Renata Tanajewska oraz radca prawny Pani Barbara Wojtas, którym w imieniu mieszkańców Domu serdecznie dziękujemy.